بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

ویژگی بارز ( بیمه مسئولیت مدنی) ارتباط و پیوند آن با مسئله ( مسئولیت مدنی) است که از مباحث مهم حقوقی مدنی می باشد.
به همین جهت برای سهولت درک بیمه مسئولیت لازم است مفهوم مسئولیت مدنی و انواع مختلف آن مورد بحث قرار گیرند.
مسئولیت از لحاظ دستوری اسم مصدر است و  از  مصدر سئوال کردن گرفته شده و سئوال به معنی پرسیدن ، درخواست کردن  و  بازخواست کردن می باشد که از این سه معنی ، بازخواست کردن بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد و در یک جمله ساده می توان مسئولیت را چنین تعریف کرد که هر کسی بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگران باشد.
مسئولیت گونه های مختلفی دارد که در نمودار زیر به بخشی از آن اشاره گردیده است.

مسئولیت اخلاقی : همان احساس مسئولیتی است که فرد در مقابل خداوند و وجدان خود دارد و مبحث وسیعی است که مربوط به گفتار ما نمی باشد.

مسئولیت قانونی : مسئولیتی است که به موجب قانون حاکم بر هر جامعه ای معین گردیده و وقتی معنی می یابد که خسارت یا زیانی متوجه فرد یا جامعه گردیده باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قانونی وقتی تحقق می یابد که خسارتی برای افراد یا جامعه بوجود آمده باشد و مدعی خسارت وجود داشته باشد. براساس اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسئولیت تجلی می نماید. یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری .

مسئولیت کیفری (جزایی) : هرگاه فرد یا افراد بر اثر اعمال و رفتار خود نظم اجتماع را مختل نمایند مسئولیت کیفری به وجود می آید و جامعه متقابلا واکنش نشان داده و برای دفاع از خود شخص متخلف نظم عمومی و منافع جامعه را محکوم نموده و عامل زیان را مجازات می کند. به عبارت ساده مسئولیت کیفری زیان جامعه است و مجازاتهای تعیین شده در قانون مواردی مانند جریمه ، زندان ، اجرای حد از جمله مجازاتهای کیفری می باشند که بعضا طبق قانون قابل خرید نیز هستند.

مثال ۱) فرد یا افرادی که مبادرت به حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز می نماید مسئولیت کیفری دارد جامعه نیز چنین افراد خاطی را مجازات می نماید.
مثال ۲) چنانچه کارفرمای نیروی کار با سن پائین تر از ۱۵ سال و یا اتباع کشورهای بیگانه را که مجوز اشتغال به کار در کشور ندارند استخدام نماید مسئولیت کیفری خواهد داشت .

مسئولیت مدنی : هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آیدمسئولیت مدنی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان ( زیان خصوصی ) می توان نام برد.
مثال : مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتیکه خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان آور می تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی تواما تحقق یافته است.
مثال : پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا ارش را پرداخت نماید.

مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم بندی گردیده است :
مسئولیت عمومی : خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان مسئول شناخته می شوند را مسئولیت عمومی می نامند.
مثال : مسئولیت پیمانکاران در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت شهرداریهای ، مسئولیت موسسات انتقال نیرو و آبرسانی .
مسئولیت حرفه ای : عبارتست از مسئولیتی که برای صاحبان حرفه به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند بوجود می آید.
مثال : مسئولیت حرفه ای پزشکان ، مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه و مسئولیت هتلداران و …

مسئولیت قراردادی : عبارت از آنست که یک طرف قرارداد به علت مختلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود . در اینصورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد .
مثال : مسئولیت مستاجر در قبال موجر و بالعکس . مسئولیت متصدین حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی (تعهدات که متصدی حمل به موجب قرارداد حمل در مقابل صاحب کالا بعهده می گیرد )
همانگونه که از مباحث فوق استنباط می گردد  برای آنکه مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردی و زیاندیده ای وجود داشته باشد و همچنین رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل عامل زیان وجود داشته باشد در یک تعریف جامع مسئولیت مدنی چنین بیان گردیده است مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد.

مبانی مسئولیت مدنی:
قوانین مرتبط با مسئولیت بر مبنای نظری های گوناگونی شکل گرفته اند که در اینجا به گفتگو مختصر درباره دو نظریه عمده در این خصوص اکتفا می گردد:
۱ –  نظریه تقصیر : مطابق این نظریه ، شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. به عبارت دیگر شرط اصلی مسئولیت ، ارتکاب تقصیر و خطا است و زیاندیده وقتی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.از ایرادات وارد به این نظریه عبارت است از آنکه شرط جبران خسارت ، اثبات تقصیر عامل زیان توسط زیاندیده می باشد و به همین دلیل بسیاری از زیانها بدون جبران خواهد ماند. به عنوان مثال : فردی بنای موجود خود را تخریب می نماید و قصد احداث بنای جدید را دارد چنانچه در حین عملیات اجرای ساختمانی از جمله گودبرداری موجب خسارت جانی و مالی به مالکین ساختمانهای مجاور گردد در سیستم حقوقی مبتنی بر این نظریه می تواند به استناد اینکه احتیاط های لازم و معمول را رعایت نموده و مرتکب تقصیری نگردیده است خود را از مسئولیت مبرا نماید.
افزون بر اینکه بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیدگان است عموما عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادی بهتر برخوردار می باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امکانات خود ، از مسئولیت مبرا می گردد و مهمتر از آنکه هر حادثه ای ممکن است علل مختلفی داشته باشد و ضوابط تقصیر برای هر امری به طور مشخص تعریف نگردیده است بنابراین اثبات تقصیر را دو چندان مشکل می نماید.

۲ –  نظریه خطر : طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می کند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره مند می شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیاندیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می باشد یعنی رابطه علیت را ثابت نماید و در این صورت مسئولیت عامل زیان احراز می گردد.
بنابراین در نظریه خطر ، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می باشد.
مثال : متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالا را از مبدا به مقصد تقبل می نماید مسئول کلیه حوادث و تقصیراتی است که در طول مدت حمل کالا رخ می دهد و ملزم به جبران خسارت می باشد یعنی صاحب کالا کافیست ثابت نماید که اولا خسارت دیده و ثانیا زیان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و دیگر نیازی نیست که صاحب کالا ثابت نماید که متصدی حمل و نقل در فعل خود مرتکب تقصیر شده است بلکه این عامل زیان (متصدی حمل و نقل) است که چنانچه بخواهد ثابت نماید که از مسئولیت مبراست بایستی اثبات نماید که خسارت ناشی از جنس محموله بوده یا مربوط به فعل فرستنده یا گیرنده یا ناشی از دستورات یکی از آنها بوده و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید.

انواع بیمه های مسئولیت :

بیمه های مسئولیت به ۵ گروه به شرح زیر تقسیم می شوند :
۱ . بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی قرار می گیرند که اجتناب ناپذیر است . د رماده ۹۱ قانون کار آمده است که کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع قانون کار ، مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند .
براساس این ماده ، در صورت وقوع حادثه ای که منجر به جراحت ، نقص عضو و یا فوت کارکنان ( اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و ….. ) شود ، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت پرداخت دیه خواهد بود. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به عنوان جانشین از طرف کارفرما جبران هزینه های پزشکی ، غرامت فوت و نقص عضو و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را برعهده می گیرد .
برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان ، از خرید بیمه نامه های مسئولیت بی نیاز خواهند شد . نکته قابل توجه این است که پوشش های این دو بیمه نامه کاملا متفاوت می باشند . بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما با شد ندارد و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید، طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بازیافت آن از  کارفرما اقدام می نماید. در حالیکه در بیمه مسئولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد . به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد. بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت می نمایدو تعهدی در قبال دیه فوت یا جرح نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می باشد.

انواع این بیمه نامه عبارتند از :
* بیمه مسئولیت کارفرمایان واحدهای خدماتی ، تولیدی و صنعتی در قبال کارکنان
* بیمه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال کارکنان
* بیمه مسئولیت سازندگان ساختمان در قبال کارکنان
همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز درخواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های فوق این است که به صورت بی نام هم صادر می شود و نیز بیمه گذار می تواند با پرداخت مبلغی پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را درخواست نماید.

۲ . بیمه مسئولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسئولیت حرفه ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می باشند. انواع این بیمه نامه عبارتند از :
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان
در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر در رشته عمران، تاسیسات و گاز که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد.
بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی در قبال مراجعه کنندگان
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مراجعه کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده مجموعه ورزشی ناشی از مسئولیت بیمه گذار را جبران می نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد. شایان ذکر است خساراتی که مسئولیت آن براساس قانون برعهده بیمه گذار نباشد. تحت پوشش این بیمه نامه نیست.

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها
این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بیماران را که ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مسئول فنی ( در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) باشد، جبران می نماید. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی ، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی بیماران گردد. تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
این بیمه نامه غرامت فوت ونقص عضو بیماران تحت معالجه ، مداوا، مراقبت و سایر اعمال پزشکی و پیراپزشکی ناشی از مسئولیت پزشک یا پیرا پزشک را جبران می نماید. این بیمه نامه به دو صورت انفرادی و گروهی صادر می گردد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران
در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به شناگران که ناشی از مسئولیت مدیر استخر یا منجیان غریق باشد، جبران می گردد. مدیر استخر می تواند جبران خسارات جانی وارد به منجیان را نیز از بیمه گر درخواست نماید.
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهربازی ها و مکان های تفریحی
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی یا اماکن تفریحی را که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد را جبران می نماید.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و مربیان مهد کودک ها در قبال کودکان
در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهد کودک و یا مربیان باشد، خسارت وارده از طریق این بیمه نامه جبران خواهد شد.
بیمه مسئولیت مدیران آموزشگاه ها در قبال دانشجویان و مراجعه کنندگان
از طریق این بیمه نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه ثبت نام نموده باشند، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، جبران خواهد شد.
بیمه مسئولیت حرفه ای شرکت های نصاب سیتم های گازسوز(CNG, LP )
شرکت هایی که با مجوزهای مراجع ذیصلاح اقدام به نصب سیتم های گازسوز اعم از CNG  و یا  LPGمی نمایند، می توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت نصاب باشد، تحت پوشش بیمه درآوردند.

بیمه مسئولیت حرفه ای بنگاه های مسافرتی ( تورهای سیاحتی و زیارتی )
چنانچه برای افراد شرکت کننده در تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول تور باشد، این بیمه نامه خسارات جانی وارد به زیان دیده را جبران می نماید.
بیمه مسئولیت مسئولان اردوهای دانش آموزی و دانشجویی
چنانچه برای افراد شرکت کننده در اردوها حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول اردو باشد، این بیمه نامه خسارات جانی وارد به زیان دیده را جبران می نماید.
بیمه مسئولیت حرفه ای شرکت های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله برقی
در این بیمه نامه جبران خسارت های جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش می باشد، منوط به اینکه مسئولیت بیمه گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت های نصب آسانسور ، دارندگان آسانسور نیز می توانند این بیمه نامه را درخواست نمایند مشروط بر این که با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

 بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داران و مدیران واحدهای اقامتی
این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد کرد.
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو در قبال مالکین اتومبیل
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی، انفجار ، سرقت ، شکست شیشه ، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد. در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط این بیمه نامه قابل جبران خواهد بود.
از دیگر بیمه نامه های این گروه می توان به انواع زیر اشاره کرد :
* بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه
* بیمه مسئولیت حرفه ای سینماداران
* بیمه مسئولیت حرفه ای رستوران ها
* بیمه مسئولیت حرفه ای بازرسان فنی
* بیمه مسئولیت مسئولان اردوهای دانش آموزی و دانشجویی

۳–  بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
به موجب این بیمه نامه بیمه گر متعهد می شود که خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و یا عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده توسط بیمه گذار است را جبران نماید. این بیمه نامه هرگز جایگزین گارانتی یا ضمانت نامه کالا نمی گردد و به عبارتی خسارت وارد به خود کالا تحت پوشش نمی باشد.
انواع این بیمه نامه عبارتند از :
* بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی
* بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات خودرو مانند سیلندر و صفحه کلاچ و …
* بیمه مسئولیت تولیدکنندگان مخازن
* بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی
* بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوازم خانگی در قبال استفاده کنندگان

۴ –  بیمه مسئولیت عمومی
با عنایت به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود . مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. بر همین اساس در مواردی که امکان آسیب رساندن به اشخاص ثالث ( غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما ) در حین انجام کار وجود داشته باشد بیمه های مسئولیت عمومی خسارات جانی و مالی وارد به زیان دیدگان را جبران خواهد نمود . انواع بیمه هایی که در این دسته صادر می گردد عبارتند از :

  بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی ( بیلبورد )
با این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار جبران خواهد شد.
بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی ، صنعتی ، کشاورزی
دارندگان ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و صنعتی که براساس قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری ، امکان صدور بیمه نامه ثالث اتومبیل برای آنها وجود ندارد. می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنها باشد را با این بیمه نامه جبران نمایند.
بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان
این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان که ناشی از قصور یا سهل انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می دهد.

  بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان
این بیمه نامه در صورت خرید بیمه نامه آتش سوزی صادر می گردد و در آن خسارات مالی و جانی وارد به همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار تحت پوشش می باشد.
در صورتی که در بیمه نامه آتش سوزی پوشش تکیدگی لوله آب خریداری شده باشد. مسئولیت ناشی از آن را نیز می توان تحت پوشش قرار داد .

از دیگر بیمه نامه های این گروه می توان به انواع زیر اشاره کرد :
* بیمه مسئولیت ناشی از  اجرای پروژه های آب ، برق ، نفت و گاز ، فاضلاب ، مخابرات و …. در زمان بهره برداری
* بیمه مسئولیت ناشی از  اجرای عملیات ساختمانی
* بیمه مسئولیت پیمانکاران
* بیمه مسئولیت پارکینگ داران ( خسارت وارده در اثر آتش سوزی ، سقوط اجسام ، شکست شیشه و خسارت جانی افراد ثالث که در محوطه پارکینگ دچار حادثه می شوند ) .
* بیمه مسئولیت مدیران و مجریان نمایشگاه ها

۵ – بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد
به طور معمول طرفین یک قرارداد ممکن است بطور غیرعمد یا سهوا  باعث زیان دیگری شوند. این بیمه نامه خسارت های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه های مسئولیت قراردادی مستاجر در قبال موجر از این دسته هستند .
فرآیند درخواست بیمه نامه تا صدور :
۱ ) دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد
۲ ) ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده به یکی از مراکز اعلام نرخ جهت دریافت و شرایط بیمه نامه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *